ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਲਵ ਡਾਟ ਕਾਮ ਤੋਂ
ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਓ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਓ
ਇਸ ਪੇਜ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ.

ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ:
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ  ਹੈ • ਪੰਜਾਬੀ

ਇਲਾਜ, ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


ਗੰਭੀਰ ਲਿੰਫੋਬਲਾਸਟਿਕ ਲਿ Leਕੇਮੀਆ (ਸਾਰੇ)

ਤੀਬਰ ਮਾਈਲੋਇਡ ਲਿuਕੇਮੀਆ (ਏ ਐਮ ਐਲ)

ਕਿਸ਼ੋਰ, ਕੈਂਸਰ ਇਨ

ਐਡਰੀਨੋਕਾਰਟੀਕਲ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ

ਬਚਪਨ ਦੇ ਐਡਰੇਨੋਕਾਰਟੀਕਲ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ - ਬਚਪਨ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਕੈਂਸਰ ਵੇਖੋ

ਏਡਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੈਂਸਰ

ਕਪੋਸੀ ਸਰਕੋਮਾ (ਸਾਫਟ ਟਿਸ਼ੂ ਸਰਕੋਮਾ)
ਏਡਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਿੰਫੋਮਾ (ਲਿੰਫੋਮਾ)
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੀ ਐਨ ਐਸ ਲਿਮਫੋਮਾ (ਲਿਮਫੋਮਾ)

ਗੁਦਾ ਕਸਰ

ਅੰਤਿਕਾ ਕੈਂਸਰ - ਗੈਸਟਰ੍ੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਕਾਰਸਿਨੋਇਡ ਟਿorsਮਰ ਦੇਖੋ

ਐਸਟ੍ਰੋਸਾਈਟੋਮਸ, ਬਚਪਨ (ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕੈਂਸਰ)

ਅਟੈਪਿਕਲ ਟੇਰਾਟਾਈਡ / ਰਬਡੋਡ ਟਿorਮਰ, ਬਚਪਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਨਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕੈਂਸਰ)

ਬੀ

ਬੇਸਾਲ ਸੈੱਲ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ ਚਮੜੀ - ਵੇਖੋ ਚਮੜੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ

ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾੜੀ ਕਸਰ

ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ

ਬਚਪਨ ਦੇ ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ - ਬਚਪਨ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਕੈਂਸਰ ਵੇਖੋ

ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਈਵਿੰਗ ਸਰਕੋਮਾ ਅਤੇ ਓਸਟਿਓਸਕੋਰੋਮਾ ਅਤੇ ਮਲੀਗਨੈਂਟ ਫਾਈਬਰਸ ਹਿਸਟਿਓਸਾਈਟੋਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ)

ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਰਸੌਲੀ

ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ

ਬ੍ਰੌਨਚਿਅਲ ਟਿorsਮਰਜ਼ (ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ)

ਬੁਰਕੀਟ ਲਿਮਫੋਮਾ - ਨਾਨ-ਹੋਡਕਿਨ ਲਿਮਫੋਮਾ ਵੇਖੋ

ਸੀ

ਕਾਰਸੀਨੋਇਡ ਟਿorਮਰ (ਗੈਸਟਰ੍ੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ)

ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਸੀਨੋਇਡ ਟਿorsਮਰ - ਬਚਪਨ ਦੇ ਅਸਧਾਰਨ ਕੈਂਸਰ ਵੇਖੋ

ਅਣਜਾਣ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ

ਅਣਜਾਣ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ - ਬਚਪਨ ਦੇ ਅਸਧਾਰਨ ਕੈਂਸਰ ਵੇਖੋ

ਖਿਰਦੇ (ਦਿਲ ਦੀ) ਰਸੌਲੀ, ਬਚਪਨ

ਕੇਂਦਰੀ ਨਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

ਅਟੈਪਿਕਲ ਟੇਰਾਟਾਈਡ / ਰਬਡੋਡ ਟਿorਮਰ, ਬਚਪਨ (ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕੈਂਸਰ)
ਮੈਡੂਲੋਬਲਾਸਟੋਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਐਨਐਸ ਭਰੂਣ ਟਿumਮਰ, ਬਚਪਨ (ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕੈਂਸਰ)
ਜੀਵਾਣੂ ਸੈੱਲ ਟਿorਮਰ, ਬਚਪਨ (ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕੈਂਸਰ)
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੀ ਐਨ ਐਸ ਲਿਮਫੋਮਾ

ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ

ਬਚਪਨ ਦਾ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ - ਬਚਪਨ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਕੈਂਸਰ ਵੇਖੋ

ਬਚਪਨ ਦੇ ਕੈਂਸਰ

ਬਚਪਨ ਦੇ ਕੈਂਸਰ, ਅਸਾਧਾਰਣ

ਚੋਲੰਗੀਓਕਰਸਿਨੋਮਾ - ਵੇਖੋ ਪਾਇਥਨ ਨੱਕ ਦਾ ਕੈਂਸਰ

ਕੋਰਡੋਮਾ, ਬਚਪਨ - ਬਚਪਨ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਕੈਂਸਰ ਵੇਖੋ

ਦੀਰਘ ਲਿਮਫੋਸਿਟੀਕ ਲਿuਕੇਮੀਆ (ਸੀ ਐਲ ਐਲ)

ਦੀਰਘ ਮਾਈਲੋਗੇਨਸ ਲਿuਕਮੀਆ (ਸੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.)

ਦੀਰਘ ਮਾਈਲੋਪ੍ਰੋਲਿਫੇਟਿਵ ਨਿਓਪਲਾਜ਼ਮ

ਕੋਲੋਰੇਕਟਲ ਕਸਰ

ਬਚਪਨ ਦੇ ਕਾਲੋਰੇਕਟਲ ਕੈਂਸਰ - ਬਚਪਨ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਕੈਂਸਰ ਵੇਖੋ

ਕ੍ਰੈਨੋਫੈਰਿਜਿਓਮਾ, ਬਚਪਨ (ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕੈਂਸਰ)

ਿਕਊਟੇਨੀਅਸ ਟੀ-ਸੈੱਲ Lymphoma ਹੈ - ਦੇਖੋ Lymphoma (Mycosis Fungoides ਅਤੇ Sézary ਸਿੰਡਰੋਮ)

ਡੀ

ਡਕਟਲ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ ਇਨ ਸੀਟੂ (ਡੀਸੀਆਈਐਸ) - ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦੇਖੋ

ਭਰੂਣ ਟਿorsਮਰਜ਼, ਮੈਡੂਲੋਬਲਾਸਟੋਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਨਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਬਚਪਨ (ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕੈਂਸਰ)

ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਲ ਕੈਂਸਰ (ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਕੈਂਸਰ)

ਐਪੀਂਡੀਮੋਮਾ, ਬਚਪਨ (ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕੈਂਸਰ)

Esophageal ਕਸਰ

ਐਸਥੀਸੀਓਰੋਬਲਾਸਟੋਮਾ (ਸਿਰ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਦਾ ਕੈਂਸਰ)

ਈਵਿੰਗ ਸਰਕੋਮਾ (ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ)

ਅਸਧਾਰਨ ਜੀਵਾਣੂ ਸੈੱਲ ਟਿorਮਰ, ਬਚਪਨ

ਐਕਸਸਟ੍ਰਾਗਨੇਡਲ ਜੀਵਾਣੂ ਸੈੱਲ ਟਿorਮਰ

ਅੱਖ ਕਸਰ

ਬਚਪਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੇਲਾਨੋਮਾ - ਬਚਪਨ ਦੇ ਅਸਧਾਰਨ ਕੈਂਸਰ ਵੇਖੋ
ਇੰਟਰਾਓਕੂਲਰ ਮੇਲਾਨੋਮਾ
ਰੈਟੀਨੋਬਲਾਸਟੋਮਾ

ਐਫ

ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿ .ਬ ਕਸਰ

ਹੱਡੀ, ਮਲੈਗਨੈਂਟ ਅਤੇ ਓਸਟਿਓਸਕਰਕੋਮਾ ਦਾ ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਹਿਸਟਿਓਸਾਈਟੋਮਾ

ਜੀ

ਥੈਲੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ

ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਲੋਰਿਕ (ਪੇਟ) ਕੈਂਸਰ

ਬਚਪਨ ਦੇ ਪੇਟ (ਪੇਟ) ਦਾ ਕੈਂਸਰ - ਬਚਪਨ ਦੇ ਅਸਧਾਰਨ ਕੈਂਸਰ ਵੇਖੋ

ਗੈਸਟਰ੍ੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਕਾਰਸਿਨੋਇਡ ਟਿorਮਰ

ਗੈਸਟਰ੍ੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਸਟ੍ਰੋਮਲ ਟਿorsਮਰਜ਼ (ਜੀਆਈਐਸਟੀ) (ਸਾਫਟ ਟਿਸ਼ੂ ਸਰਕੋਮਾ)

ਬਚਪਨ ਦੇ ਗੈਸਟਰ੍ੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਸਟ੍ਰੋਮਲ ਟਿorsਮਰ - ਬਚਪਨ ਦੇ ਅਸਧਾਰਨ ਕੈਂਸਰ ਵੇਖੋ
ਜੀਵਾਣੂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਰਸੌਲੀ
ਬਚਪਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਜੀਵਾਣੂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਰਸੌਲੀ (ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕੈਂਸਰ)
ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱ Gੇ ਗਏ ਜੀਵਾਣੂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਰਸੌਲੀ
ਐਕਸਸਟ੍ਰਾਗਨੇਡਲ ਜੀਵਾਣੂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਰਸੌਲੀ
ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਜੀਵਾਣੂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਰਸੌਲੀ
ਟੈਸਟਕਿicularਲਰ ਕੈਂਸਰ

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਟ੍ਰੋਫੋਬਲਾਸਟਿਕ ਰੋਗ

ਐੱਚ

ਵਾਲ ਸੈੱਲ ਲਿuਕੇਮੀਆ

ਸਿਰ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਦਾ ਕੈਂਸਰ

ਦਿਲ ਟਿorsਮਰਜ਼, ਬਚਪਨ

ਹੈਪੇਟੋਸੈਲਿ .ਲਰ (ਜਿਗਰ) ਕਸਰ

ਹਿਸਟਿਓਸਾਈਟੋਸਿਸ, ਲੈਂਗਰਹੰਸ ਸੈੱਲ

ਹੋਡਕਿਨ ਲਿਮਫੋਮਾ

ਹਾਈਪੋਫੈਰੈਂਜਿਅਲ ਕੈਂਸਰ (ਸਿਰ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਦਾ ਕੈਂਸਰ)

ਆਈ

ਇੰਟਰਾਓਕੂਲਰ ਮੇਲਾਨੋਮਾ

ਬਚਪਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੇਲਾਨੋਮਾ - ਬਚਪਨ ਦੇ ਅਸਧਾਰਨ ਕੈਂਸਰ ਵੇਖੋ

ਆਈਸਲਟ ਸੈੱਲ ਟਿorsਮਰਜ਼, ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਨਿuroਰੋਇਂਡੋਕਰੀਨ ਟਿorsਮਰਜ਼

ਕੇ

ਕਪੋਸੀ ਸਰਕੋਮਾ (ਸਾਫਟ ਟਿਸ਼ੂ ਸਰਕੋਮਾ)

ਗੁਰਦੇ (ਰੀਨਲ ਸੈੱਲ) ਕੈਂਸਰ

ਐੱਲ

ਲੈਂਗਰਹੰਸ ਸੈੱਲ ਹਿਸਟਿਓਸਾਈਟੋਸਿਸ

ਲੈਰੀਨੇਜਲ ਕੈਂਸਰ (ਸਿਰ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਦਾ ਕੈਂਸਰ)

ਲਿuਕੀਮੀਆ

ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਓਰਲ ਗੁਦਾ ਕੈਂਸਰ (ਸਿਰ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਦਾ ਕੈਂਸਰ)

ਜਿਗਰ ਦਾ ਕੈਂਸਰ

ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ (ਨਾਨ-ਸਮਾਲ ਸੈੱਲ, ਸਮਾਲ ਸੈੱਲ, ਪਲੇਅਰੋਪੁਲਮੋਨਰੀ ਬਲਾਸਟੋਮਾ, ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕਿਓਬਰੋਨਿਕਅਲ ਟਿorਮਰ)

ਲਿਮਫੋਮਾ

ਐਮ

ਮਰਦ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ

ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਓਸਟਿਓਸਕਰਕੋਮਾ ਦਾ ਘਾਤਕ ਫਾਈਬਰਸ ਹਿਸਟਿਓਸਾਈਟੋਮਾ

ਮੇਲਾਨੋਮਾ

ਬਚਪਨ ਦਾ ਮੇਲਾਨੋਮਾ - ਬਚਪਨ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਕੈਂਸਰ ਵੇਖੋ

ਮੇਲਾਨੋਮਾ, ਇੰਟਰਾਓਕੂਲਰ (ਅੱਖ)

ਬਚਪਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੇਲਾਨੋਮਾ - ਬਚਪਨ ਦੇ ਅਸਧਾਰਨ ਕੈਂਸਰ ਵੇਖੋ

ਮਾਰਕੇਲ ਸੈੱਲ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ (ਚਮੜੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ)

ਮੇਸੋਥੇਲੀਓਮਾ, ਖਰਾਬ

ਮੈਟਾਸਟੈਟਿਕ ਕੈਂਸਰ

ਓਲਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ (ਸਿਰ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਦਾ ਕੈਂਸਰ) ਵਾਲਾ ਮੈਟਾਸਟੈਟਿਕ ਸਕਵਾਇਮਸ ਗਰਦਨ ਕੈਂਸਰ.

ਮਿਡਲਾਈਨ ਟ੍ਰੈਕਟ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ ਨਟ ਜੀਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ

ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੈਂਸਰ (ਸਿਰ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਦਾ ਕੈਂਸਰ)

ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਡੋਕ੍ਰਾਈਨ ਨਿਓਪਲਾਸੀਆ ਸਿੰਡਰੋਮ - ਬਚਪਨ ਦੇ ਅਸਧਾਰਨ ਕੈਂਸਰ ਵੇਖੋ

ਮਲਟੀਪਲ ਮਾਇਲੋਮਾ / ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਸੈੱਲ ਨਿਓਪਲਾਜ਼ਮ

ਮਾਈਕੋਸਿਸ ਫਨਗੋਇਡਜ਼ (ਲਿੰਫੋਮਾ)

ਮਾਈਲੋਡਿਸਪਲੈਸਟਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮਜ਼, ਮਾਈਲੋਡਿਸਪਲੈਸਕ / ਮਾਈਲੋਪ੍ਰੋਲੀਫਰੇਟਿਵ ਨਿਓਪਲਾਜ਼ਮ

ਮਾਈਲੋਜੇਨਸ ਲਿuਕੀਮੀਆ, ਕ੍ਰੌਨਿਕ (ਸੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.)

ਮਾਈਲੋਇਡ ਲਿuਕੇਮੀਆ, ਇਕਯੂਟ (ਏ ਐਮ ਐਲ)

ਮਾਇਲੋਪ੍ਰੋਲੀਫਰੇਟਿਵ ਨਿਓਪਲਾਜ਼ਮ, ਦੀਰਘ

ਐੱਨ

ਨਾਸਕ ਪੇਟ ਅਤੇ ਪਰੇਨੇਸਲ ਸਾਈਨਸ ਕੈਂਸਰ (ਸਿਰ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਦਾ ਕੈਂਸਰ)

ਨਸੋਫੈਰੈਂਜਿਅਲ ਕੈਂਸਰ (ਸਿਰ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਦਾ ਕੈਂਸਰ)

ਨਿurਰੋਬਲਾਸਟੋਮਾ

ਨਾਨ-ਹੋਡਕਿਨ ਲਿਮਫੋਮਾ

ਗੈਰ-ਸਮਾਲ ਸੈੱਲ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ

ਓਰਲ ਕੈਂਸਰ, ਹੋਠਾਂ ਅਤੇ ਓਰਲ ਕੈਲਟੀ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਓਰੋਫੈਰਿਜੀਅਲ ਕੈਂਸਰ (ਸਿਰ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਦਾ ਕੈਂਸਰ)

ਓਸਟਿਓਸਕੋਰੋਮਾ ਅਤੇ ਹੱਡੀ ਦਾ ਘਾਤਕ ਫਾਈਬਰਸ ਹਿਸਟਿਓਸਾਈਟੋਮਾ

ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ

ਬਚਪਨ ਦੇ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਕੈਂਸਰ - ਬਚਪਨ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਕੈਂਸਰ ਵੇਖੋ

ਪੀ

ਪਾਚਕ ਕੈਂਸਰ

ਬਚਪਨ ਦਾ ਪਾਚਕ ਕੈਂਸਰ - ਬਚਪਨ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਕੈਂਸਰ ਵੇਖੋ

ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਨਿuroਰੋਇਂਡੋਕਰੀਨ ਟਿorsਮਰਜ਼ (ਆਈਸਲੈੱਟ ਸੈੱਲ ਟਿorsਮਰਜ਼ )

ਪੈਪੀਲੋਮੇਟੋਸਿਸ (ਬਚਪਨ ਦੀ ਲਾਰੈਂਜਲ)

ਪੈਰਾਗੈਂਗਲੀਓਮਾ

ਬਚਪਨ ਦੇ ਪੈਰਾਗੈਂਗਲੀਓਮਾ - ਬਚਪਨ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਕੈਂਸਰ ਵੇਖੋ

ਪੈਰਾਨਸਲ ਸਾਈਨਸ ਅਤੇ ਨੱਕ ਗੁਦਾ ਕੈਂਸਰ (ਸਿਰ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਦਾ ਕੈਂਸਰ)

ਪੈਰਾਥੀਰੋਇਡ ਕੈਂਸਰ

Penile ਕਸਰ

ਫਰੀਨੀਜਲ ਕੈਂਸਰ (ਸਿਰ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਦਾ ਕੈਂਸਰ)

ਫਿਓਕਰੋਮੋਸਾਈਟੋਮਾ

ਬਚਪਨ ਦੇ ਫੀਓਕਰੋਮੋਸਾਈਟੋਮਾ - ਬਚਪਨ ਦੇ ਅਸਧਾਰਨ ਕੈਂਸਰ ਵੇਖੋ

ਪਿਟੁਟਰੀ ਟਿorਮਰ

ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਸੈੱਲ ਨਿਓਪਲੈਸਮ / ਮਲਟੀਪਲ ਮਾਇਲੋਮਾ

ਪਲੇਅਰੋਪੁਲਮੋਨਰੀ ਬਲਾਸਟੋਮਾ (ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ)

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਂਟਰਲ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ (ਸੀ ਐਨ ਐਸ) ਲਿਮਫੋਮਾ

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੈਰੀਟੋਨੀਅਲ ਕੈਂਸਰ

ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ

ਆਰ

ਗੁਦੇ ਕਸਰ

ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਸਰ

ਪੇਸ਼ਾਬ ਸੈੱਲ (ਗੁਰਦੇ) ਕੈਂਸਰ

ਰੈਟੀਨੋਬਲਾਸਟੋਮਾ

ਰਬਡੋਮੀਓਸਰਕੋਮਾ, ਬਚਪਨ (ਨਰਮ ਟਿਸ਼ੂ ਸਰਕੋਮਾ)

ਐਸ

ਲਾਲੀ ਗਲੈਂਡ ਕੈਂਸਰ (ਸਿਰ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਦਾ ਕੈਂਸਰ)

ਸਾਰਕੋਮਾ

ਬਚਪਨ ਦਾ ਰਬਡੋਮਾਇਓਸਰਕੋਮਾ (ਸਾਫਟ ਟਿਸ਼ੂ ਸਰਕੋਮਾ)
ਬਚਪਨ ਦੇ ਨਾੜੀ ਟਿorsਮਰਜ਼ (ਨਰਮ ਟਿਸ਼ੂ ਸਰਕੋਮਾ)
ਈਵਿੰਗ ਸਰਕੋਮਾ (ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ)
ਕਪੋਸੀ ਸਰਕੋਮਾ (ਸਾਫਟ ਟਿਸ਼ੂ ਸਰਕੋਮਾ)
ਓਸਟਿਓਸਕਰਕੋਮਾ (ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ)
ਨਰਮ ਟਿਸ਼ੂ ਸਰਕੋਮਾ
ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਸਰਕੋਮਾ

ਸਾਜ਼ਰੀ ਸਿੰਡਰੋਮ (ਲਿਮਫੋਮਾ)

ਚਮੜੀ ਕਸਰ

ਬਚਪਨ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ - ਬਚਪਨ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਕੈਂਸਰ ਵੇਖੋ

ਛੋਟੇ ਸੈੱਲ ਫੇਫੜੇ ਕਸਰ

ਛੋਟੇ ਆੰਤ ਦਾ ਕੈਂਸਰ

ਨਰਮ ਟਿਸ਼ੂ ਸਰਕੋਮਾ

ਸਕੁਮੌਸ ਸੈੱਲ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ ਚਮੜੀ - ਵੇਖੋ ਚਮੜੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ

ਸਕਵਾਇਮਟ ਗਰਦਨ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਓਲਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮੈਟਾਸਟੈਟਿਕ (ਸਿਰ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਦਾ ਕੈਂਸਰ)

ਪੇਟ (ਗੈਸਟਰਿਕ) ਦਾ ਕੈਂਸਰ

ਬਚਪਨ ਦਾ ਪੇਟ (ਗੈਸਟਰਿਕ) ਕੈਂਸਰ - ਬਚਪਨ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਕੈਂਸਰ ਵੇਖੋ

ਟੀ

ਟੀ-ਸੈੱਲ ਲਿਮਫੋਮਾ, ਕੁਟਨੀਅਸ - ਵੇਖੋ ਲਿੰਫੋਮਾ (ਮਾਈਕੋਸਿਸ ਫਨਗੋਆਇਡਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਰੀ ਸਿੰਡਰੋਮ)

ਟੈਸਟਕਿicularਲਰ ਕੈਂਸਰ

ਬਚਪਨ ਦੇ ਟੈਸਟਕਿicularਲਰ ਕੈਂਸਰ - ਬਚਪਨ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਕੈਂਸਰ ਵੇਖੋ

ਗਲ਼ੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ (ਸਿਰ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਦਾ ਕੈਂਸਰ)

ਨਸੋਫੈਰਨੀਜਲ ਕੈਂਸਰ
ਓਫੋਫੈਰੈਂਜਿਅਲ ਕਸਰ
ਹਾਈਪੋਫੈਰੈਂਜਿਅਲ ਕਸਰ

ਥਾਈਮੋਮਾ ਅਤੇ ਥਾਈਮਿਕ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ

ਥਾਇਰਾਇਡ ਕੈਂਸਰ

ਟ੍ਰੈਕਿਓਬਰੋਨਿਕਲ ਟਿorsਮਰਜ਼ (ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ)

ਰੇਨਲ ਪੇਲਵਿਸ ਅਤੇ ਯੂਰੇਟਰ (ਕਿਡਨੀ (ਰੇਨਲ ਸੈੱਲ) ਕੈਂਸਰ) ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਸੈੱਲ ਦਾ ਕੈਂਸਰ

ਯੂ

ਅਣਜਾਣ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ ਦਾ

ਅਣਜਾਣ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਕੈਂਸਰ - ਬਚਪਨ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਕੈਂਸਰ ਵੇਖੋ

ਬਚਪਨ ਦੇ ਅਸਧਾਰਨ ਕੈਂਸਰ

ਯੂਰੇਟਰ ਅਤੇ ਰੇਨਲ ਪੇਲਵਿਸ, ਅਸਥਾਈ ਸੈੱਲ ਕੈਂਸਰ (ਕਿਡਨੀ (ਰੇਨਲ ਸੈੱਲ) ਕੈਂਸਰ

ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਕੈਂਸਰ

ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਕਸਰ, ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਲ

ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਸਰਕੋਮਾ

ਵੀ

ਯੋਨੀ ਕਸਰ

ਬਚਪਨ ਦੇ ਯੋਨੀ ਕੈਂਸਰ - ਬਚਪਨ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਕੈਂਸਰ ਵੇਖੋ

ਨਾੜੀ ਰਸੌਲੀ (ਨਰਮ ਟਿਸ਼ੂ ਸਰਕੋਮਾ)

ਵਲਵਾਰ ਕੈਂਸਰ

ਡਬਲਯੂ

ਵਿਲਮ ਟਿorਮਰ ਅਤੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਰਸੌਲੀ

ਵਾਈ

ਜਵਾਨ ਬਾਲਗ, ਕੈਂਸਰ ਇਨ


ਅਗਿਆਤ ਉਪਭੋਗਤਾ # 1

11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
ਅੰਕ 0++
ਪਿਆਰ ❤

ਅਗਿਆਤ ਉਪਭੋਗਤਾ # 2

11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
ਅੰਕ 0++
Jy6875377
ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ
love.co ਸਾਰੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ . ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਮਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ . ਇਹ ਮੁਫਤ ਹੈ.