انواع سرطان

از love.co
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این صفحه شامل تغییراتی است که برای ترجمه مشخص نشده اند.

زبان های دیگر:
انگلیسی  • فارسی جستجوی

برای آگاهی از درمان ، علل و پیشگیری ، غربالگری و آخرین تحقیقات ، نوعی سرطان را انتخاب کنید.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


آ

لوسمی لنفوبلاستیک حاد (ALL)

لوسمی میلوئید حاد (AML)

نوجوانان ، سرطان در

سرطان غده فوق کلیوی

کارسینوم آدرنال قشر کودکی - به سرطان های غیرمعمول کودکی مراجعه کنید

سرطان های مرتبط با ایدز

Kaposi Sarcoma (سارکوم بافت نرم)
لنفوم مرتبط با ایدز (لنفوم)
لنفوم اولیه CNS (لنفوم)

سرطان مقعد

سرطان آپاندیس - به تومورهای کارسینوئید دستگاه گوارش مراجعه کنید

آستروسیتوما ، کودکی (سرطان مغز)

تومور آتاتیکی Teratoid / Rhabdoid ، دوران کودکی ، سیستم عصبی مرکزی (سرطان مغز)

ب

سرطان سلول پایه پوست - به سرطان پوست مراجعه کنید

سرطان مجاری صفراوی

سرطان مثانه

سرطان مثانه دوران کودکی - به سرطان های غیرمعمول کودکی مراجعه کنید

سرطان استخوان (شامل یوینگ سارکوم و استئوسارکوم و هیستوسیتومای الیاف بدخیم)

تومور مغزی

سرطان پستان

تومورهای برونش (سرطان ریه)

لنفوم بورکیت - به لنفوم غیر هوچکین مراجعه کنید

ج

تومور کارسینوئید (دستگاه گوارش)

تومورهای کارسینوئید دوران کودکی - به سرطان های غیر معمول دوران کودکی مراجعه کنید

سرطان ناشناخته اولیه

کارسینومای دوران کودکی ناشناخته اولیه - به سرطان های غیرمعمول کودکی مراجعه کنید

تومورهای قلبی (قلبی) ، کودکی

سیستم عصبی مرکزی

تومور آتیپی Teratoid / Rhabdoid ، دوران کودکی (سرطان مغز)
مدولوبلاستوما و سایر تومورهای جنینی CNS ، کودکی (سرطان مغز)
تومور سلول زایا ، دوران کودکی (سرطان مغز)
لنفوم اولیه CNS

سرطان دهانه رحم

سرطان دهانه رحم دوران کودکی - به سرطان های غیرمعمول کودکی مراجعه کنید

سرطان های دوران کودکی

سرطان های دوران کودکی ، غیرمعمول است

کلانژیوکارسینوما - به سرطان مجرای صفراوی مراجعه کنید

Chordoma، Childhood - به سرطان های غیرمعمول کودکی مراجعه کنید

سرطان خون لنفاوی مزمن (CLL)

لوسمی میلوژن مزمن (CML)

نئوپلاسم های مزمن میلوپرولیفراتیو

سرطان روده بزرگ

سرطان روده بزرگ دوران کودکی - به سرطان های غیرمعمول کودکی مراجعه کنید

کرانیوفارنژیوم ، کودکی (سرطان مغز)

لنفوم T-Cell پوستی - به لنفوم مراجعه کنید (Mycosis Fungoides and Sézary Syndrom)

د

سرطان مجاری در وضعیت (DCIS) - به سرطان پستان مراجعه کنید

E

تومورهای جنینی ، مدولوبلاستوما و سایر سیستم عصبی مرکزی ، کودکی (سرطان مغز)

سرطان آندومتر (سرطان رحم)

اپاندیموما ، کودکی (سرطان مغز)

سرطان مری

Esthesioneuroblastoma (سرطان سر و گردن)

Ewing Sarcoma (سرطان استخوان)

تومور سلولهای جوانه ای خارج جمجمه ، دوران کودکی

تومور سلول ژرم خارج است

سرطان چشم

ملانومای داخل چشمی دوران کودکی - به سرطان های غیرمعمول کودکی مراجعه کنید
ملانوم داخل چشم
رتینوبلاستوما

F

سرطان لوله فالوپ

هیستوسیتومای فیبری استخوان ، بدخیم و استئوسارکوم

G

سرطان کیسه صفرا

سرطان معده (معده)

سرطان معده (معده) در دوران کودکی - به سرطان های غیرمعمول کودکی مراجعه کنید

تومور کارسینوئید دستگاه گوارش

تومورهای استرومایی دستگاه گوارش (GIST) (سارکوم بافت نرم)

تومورهای استرومایی دستگاه گوارش در دوران کودکی - به سرطان های غیرمعمول کودکی مراجعه کنید
تومورهای سلول های زایا
تومورهای سلولهای زایایی سیستم عصبی مرکزی کودکی (سرطان مغز)
تومورهای سلولهای جوانه ای خارج جمجمه دوران کودکی
تومورهای سلولهای جوانه زای خارج رحمی
تومورهای سلولهای زایای تخمدان
سرطان بیضه

بیماری تروفوبلاستیک حاملگی

ح

سرطان خون سلولی مودار

سرطان گردن و سر

تومورهای قلب ، کودکی

سرطان هپاتوسلولار (کبد)

هیستوسیتوز ، سلول لانگرهانس

لنفوم هوچکین

سرطان هیپوفارنکس ( سرطان سر و گردن)

من

ملانوم داخل چشم

ملانومای داخل چشمی دوران کودکی - به سرطان های غیرمعمول کودکی مراجعه کنید

تومورهای سلولی جزیره ، تومورهای عصبی و غدد لوزالمعده

ک

Kaposi Sarcoma (سارکوم بافت نرم)

سرطان کلیه (سلول کلیوی)

ل

هیستوسیتوز سلول لانگرهانس

سرطان حنجره (سرطان گردن و گردن)

سرطان خون

سرطان حفره دهان و لب (سرطان گردن و سر)

سرطان کبد

سرطان ریه (سلول های غیر کوچک ، سلول های کوچک ، بلاستوم پلور ریوی و تومور تراشه برونش)

لنفوم

م

سرطان پستان مردان

هیستیوسیتومای الیافی بدخیم استخوان و استئوسارکوم

ملانوم

ملانومای کودکی - به سرطان های غیرمعمول کودکی مراجعه کنید

ملانوم ، داخل چشم (چشم)

ملانومای داخل چشمی دوران کودکی - به سرطان های غیرمعمول کودکی مراجعه کنید

سرطان سلول مرکل (سرطان پوست)

Mesothelioma ، بدخیم

سرطان متاستاتیک

سرطان گردن سنگفرشی متاستاتیک با اختلال اولیه (سرطان گردن و سر)

سرطان دستگاه خط میانی با تغییرات ژن NUT

سرطان دهان (سرطان گردن و سر)

سندرم نئوپلازی غدد درون ریز چندگانه - به سرطان های غیر معمول دوران کودکی مراجعه کنید

نئوپلاسم های متعدد میلوما / سلول های پلاسما

Mycosis Fungoides (لنفوم)

سندرم های میلو دیسپلاستیک ، نئوپلاسم های میلودی پلاستیک / میلوپرولیفراتیو

لوسمی میلوژن ، مزمن (CML)

لوسمی میلوئیدی ، حاد (AML)

نئوپلاسم های میلوپرولیفراتیو ، مزمن

ن

حفره بینی و سرطان سینوس پارانازال ( سرطان سر و گردن)

سرطان نازوفارنکس ( سرطان سر و گردن)

نوروبلاستوما

لنفوم غیر هوچکین

سرطان ریه سلول کوچک

ای

سرطان دهان ، سرطان حفره لب و دهان و سرطان دهانه حلق (سرطان گردن و سر)

استئوساركوم و هیستوسیتومای فیبر بدخیم استخوان

سرطان تخمدان

سرطان تخمدان در دوران کودکی - به سرطان های غیرمعمول کودکی مراجعه کنید

پ

سرطان پانکراس

سرطان لوزالمعده کودکی - به سرطان های غیرمعمول کودکی مراجعه کنید

تومورهای عصبی غدد پانکراس (تومورهای سلول جزایر)

پاپیلوماتوز (حنجره کودکی)

پاراگانگلیوم

Paraganglioma دوران کودکی - به سرطان های غیرمعمول کودکی مراجعه کنید

سرطان حفره بینی و سینوس پارانازال ( سرطان سر و گردن)

سرطان پاراتیروئید

سرطان آلت تناسلی مرد

سرطان حلق (سرطان گردن و گردن)

فئوکروموسیتوم

Pheochromocytoma دوران کودکی - به سرطان های غیرمعمول کودکی مراجعه کنید

تومور هیپوفیز

نئوپلاسم سلول پلاسما / مولتیپل میلوما

بلاستوما پلورو ریه (سرطان ریه)

بارداری و سرطان پستان

لنفوم اولیه سیستم عصبی مرکزی (CNS)

سرطان صفاقی اولیه

سرطان پروستات

R

سرطان رکتوم

سرطان راجعه

سرطان سلول کلیه (کلیه)

رتینوبلاستوما

رابدومیوسارکوم ، کودکی (سارکوم بافت نرم)

س

سرطان غدد بزاقی ( سرطان سر و گردن)

سارکوم

رابدومیوسارکومای کودکی (سارکوم بافت نرم)
تومورهای عروقی دوران کودکی (سارکوم بافت نرم)
Ewing Sarcoma (سرطان استخوان)
Kaposi Sarcoma (سارکوم بافت نرم)
استئو سارکوما (سرطان استخوان)
سارکومای بافت نرم
سارکوم رحم

سندرم سزاری (لنفوم)

سرطان پوست

سرطان پوست در دوران کودکی - به سرطان های غیرمعمول کودکی مراجعه کنید

سرطان ریه سلول کوچک

سرطان روده کوچک

سارکومای بافت نرم

سرطان سلول سنگفرشی پوست - به سرطان پوست مراجعه کنید

سرطان گردن سنگفرشی با اختلالات اولیه ، متاستاتیک (سرطان گردن و گردن)

سرطان معده (معده)

سرطان معده در دوران کودکی - به سرطان های غیرمعمول کودکی مراجعه کنید

تی

لنفوم T-Cell ، پوستی - به لنفوم مراجعه کنید (Mycosis Fungoides and Sèzary Syndrom)

سرطان بیضه

سرطان بیضه در دوران کودکی - به سرطان های غیرمعمول کودکی مراجعه کنید

سرطان گلو (سرطان گردن و گردن)

سرطان نازوفارنکس
سرطان دهانه حفره
سرطان هایفوفارنکس

تیموما و سرطان تیموس

سرطان تیروئید

تومورهای تراشه برونشیال (سرطان ریه)

سرطان سلول انتقالی لگن کلیه و مجاری ادرار (کلیه (سلول کلیوی))

تو

ناشناخته اولیه ، سرطان از

سرطان دوران کودکی ناشناخته ابتدایی - به سرطان های غیرمعمول کودکی مراجعه کنید

سرطان های غیر معمول دوران کودکی

حالب و لگن کلیه ، سرطان سلول انتقالی ( سرطان کلیه)

سرطان مجرای ادرار

سرطان رحم ، آندومتر

سارکوم رحم

V

سرطان واژن

سرطان واژن در دوران کودکی - به سرطان های غیرمعمول کودکی مراجعه کنید

تومورهای عروقی (سارکوم بافت نرم)

سرطان ولور

دبلیو

تومور ویلمز و سایر تومورهای کلیه در دوران کودکی

بله

بزرگسالان جوان ، سرطان در


کاربر ناشناس شماره 1

11 ماه پیش
امتیاز 0++
عشق

کاربر ناشناس شماره 2

11 ماه پیش
امتیاز 0++
Jy6875377
نظر خود را اضافه کنید
love.co از همه نظرات استقبال می کند . اگر نمی خواهید ناشناس باشید ، ثبت نام کنید یا وارد شوید . رایگان است